top of page

PROIECT 1 - 80 de apartamente de 2 si 3 camere + CURTE

PROIECT 2 - 60 de apartamente de 2 si 3 camere + CURTE

1.3km Metrou Pacii

700m Iuliu Maniu R.A.T.B

1km McDonald's

1.5km Militari Shopping

APARTAMENTE 2-3 CAMERE + CURTE

PROIECT 1 FINALIZAT

PROIECT 2 IN CONSTRUCTIE

bottom of page